Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE OTHER AGENCY BVBA

De hierna beschreven voorwaarden zijn een beknopte herneming van de Algemene voorwaarden en van toepassing op iedere factuur m.b.t. diverse geleverde of te leveren prestaties in het kader van opdrachten uitgevoerd door The Other Agency BVBA (TOA) met ondernemingsnummer BE 0821.228.130 en maatschappelijke zetel in Jonghelinckstraat 8A, 2018 Antwerpen. U kunt het volledig document, dat bij ieder offerte/contract als bijlage wordt verstuurd, bijkomend ten allen tijde opvragen aan uw contactpersoon van TOA of consulteren via de website www.theotheragency.eu.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever/Klant en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever/Klant.

ARTIKEL 2. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Uitvoeren opdracht
TOA zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever/Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever/Klant
overeenkomstig resultaat, zoals in beginsel tussen beide partijen is overeengekomen. Voor zover noodzakelijk zal TOA de Opdrachtgever/Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Klachten
dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan TOA te worden meegedeeld.

ARTIKEL 3. HONORARIUM

3.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die TOA voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

3.2 Honorarium voor meerwerk
Indien TOA door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door TOA gehanteerde honorarium tarieven.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1 Betalingsverplichting
Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-­‐-­‐-­‐tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de Opdrachtgever/Klant vallen.
Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.
Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, is de Opdrachtgever/Klant nalatigheidsintresten verschuldigd van 1% per maand, waarvan elk begonnen maand als een volledige maand wordt aanzien, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, met een minimum van 125 Euro.
Bij niet-­‐-­‐-­‐betaling op de vervaldag om welke reden ook, behoudt TOA zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever/Klant.

4.2 Periodieke betalingen
TOA heeft het recht zijn honorariummaandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4.3 Geen korting of compensatie
De Opdrachtgever/Klant verricht de aan TOA verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan TOA heeft verstrekt.

4.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de Opdrachtgever/Klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever/Klantniet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever/Klantverstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever/Klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

4.5 MEDIABUDGETTEN
De Opdrachtgever/Klant verricht de aan TOA verschuldigde betalingen onmiddellijk contant na facturatie. Desgevallend zal de de vergoeding voor iedere latere betaling bestaan uit 10% commissie
van het gefactureerde mediabudget.

ARTIKEL 5. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de Opdrachtgever/Klant een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

5.2 Ontbinding overeenkomst door TOA
Indien de overeenkomst door TOA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever/Klant, dient deze laatste, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever/Klant op grond waarvan van TOA redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

5.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door TOA op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane erbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de Opdrachtgever/Klant bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

5.4 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van TOA bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Aansprakelijkheid
TOA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever/Klant ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever/Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de Opdrachtgever/Klant ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever/Klant, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 van de integrale algemene voorwaarden (te vinden op www.theotheragency.eu) zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever/Klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

6.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van TOA of de bedrijfsleiding van TOA, is de aansprakelijkheid van TOA voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

6.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

ARTIKEL 7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Belgisch recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en Opdrachtgever/Klant is de Belgische wetgeving van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen TOA en de Opdrachtgever/Klant is de bevoegde rechter in het de arrondissement Antwerpen en desgevallend de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen.